Wednesday, December 22, 2010

SANAD MANHAL KEPADA IMAM AL-BUKHARI

Imam al-Bukhari adalah nama yang cukup terkenal. Rata-rata orang Islam –khususnya yang berpegang-teguh dengan agama- amat mengenalinya sekalipun sekadar namanya sahaja. Kemasyuran beliau adalah kerana kitabnya Soheh Imam al-Bukhari. Kitab ini menghimpunkan hadis-hadis Nabi Muhammad –sallallahu ‘alaihi wasallam- yang berjumlah lebih 7000 hadis yang beliau pilih dari 600 ribu hadis yang dihafalnya. Kitab ini telah diterima oleh sekelian ulamak Ahlus-Sunnah Wal-Jamaah dan diakui secara ijmak bahawa semua hadis di dalamnya adalah soheh belaka, tidak ada yang dhaif. Kerana itu, kitab Soheh al-Bukhari dianggap oleh kaum muslimin sebagai kitab yang kedua paling soheh di atas muka bumi ini selepas al-Quran.

Periwayatan (pemindahan) hadis dari Rasulullah –sallallahu ‘alaihi wasallam- dilakukan oleh ulamak melalui pertalian antara murid dan guru yang berantaian hingga kepada Rasulullah –sallallahu ‘alaihi wasallam-. Sebagai contohnya; hadis (yang bermaksud) “Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri China”. Di antara yang meriwayatkan hadis ini ialah Ibnu ‘Abdil-Barr di dalam kitabnya Jami’ Bayan al-‘Ilmi wa Fadhlihi [1]. Periwayatan beliau adalah melalui pertalian berikut;
1. Beliau mengambilnya dari guru beliau Ahmad bin ‘Abdullah bin Muhammad yang mengambil dari;
2. Maslamah bin al-Qasim, yang mengambil dari;
3. Ya’qub bin Ishaq al-‘Asqalani, yang mengambil dari;
4. Yusuf bin Muhammad al-Faryaabi, yang mengambilnya dari;
5. Sufyan bin ‘Uyainah, yang mengambilnya dari;
6. Imam az-Zuhri, yang mengambilnya dari;
7. Anas bin Malik (sahabat Nabi) –radhiyallahu ‘anhu-, yang mendengarnya dari;
8. Nabi –sallallahu ‘alaihi wasallam-.

Pertalian antara murid dan guru yang berantaian hingga kepada sahabat dan seterusnya kepada Rasulullah –sallallahu ‘alaihi wasallam- itulah yang dinamakan Sanad atau Isnad. Sebelum hadis-hadis direkodkan (oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan sebagainya), nama-nama yang berada dalam rantaian Sanad akan menentukan status hadis sama ada dapat diterima atau tidak (yakni soheh atau dhaif atau maudhu’). Dalam rantaian sanad hadis di atas sebagai contohnya, individu yang bernama Ya’qub bin Ishaq al-‘Asqalani oleh ulamak-ulamak penilai rawi (yakni yang ahli dalam ilmu jarh wa ta’dil) beliau didapati seorang pendusta.[2] Kerana itu, hadis di atas di sisi ulamak-ulamak hadis (al-muhaddisin) adalah ditolak.[3]

Namun setelah hadis-hadis direkodkan, generasi berikutnya tidak lagi meriwayatkan hadis secara satu-persatu, akan tetapi meriwayatkan hadis secara terhimpun, dalam erti lain; meriwayatkan kitab himpunan hadis dari ulamak-ulamak sebelum mereka. Maka nama-nama dalam rantaian sanad selepas itu tidak lagi menentukan darjat hadis, akan tetapi ia menunjukkan ikatan atau pertalian di antara seorang murid dengan rantaian para guru (ulamak) bermula dari guru (ulamak) yang ditemuinya dan bersambung guru demi guru hinggalah kepada sahabat dan berakhir dengan Rasulullah –sallallahu ‘alaihi wasallam-. Ia juga penting untuk melihat berapa generasi yang telah direntasi dari zaman Rasulullah hingga ke hari ini.

Sanad atau Isnad (yakni rantaian yang tidak putus kepada Nabi) merupakan keistimewaan umat ini. Walaupun jarak umat hari ini dengan Nabi Muhammad –sallallahu ‘alaihi wasallam- telah berlalu lebih 1400 tahun, akan tetapi susun-galur pertalian mereka dengan baginda masih tidak putus hingga ke hari ini. Susun-galur atau rantaian ini disimpan oleh para ulamak dan mereka akan menyambungkannya kepada generasi berikutnya khususnya kepada anak-anak murid mereka.

Berikutnya saya kemukakan Sanad MANHAL kepada Imam al-Bukhari dan seterusnya Sanad Imam al-Bukhari kepada Rasulullah –sallallahu ‘alaihi wasallam- bagi hadis yang pertama dalam kitabnya Soheh al-Bukhari.

Sanad MANHAL kepada Imam al-Bukhari

1. Ustaz-ustaz MANHAL-HPA meriwayatkan kitab Soheh Imam al-Bukhari dari;
1. Khadim al-Hadith wa al-Isnad Syaikhuna as-Sayyid Muhammad ‘Abduh Sulaiman al-Ahdal –rahimahullah- (masih hidup, semoga Allah memanjangkan umur beliau), dari:
2. Al-‘Allamah Fakhrul-Islam ‘Abdullah bin Sa’id bin Muhammad ‘Abadi al-Lahji al-Makki –rahimahullah- (meninggal 1410H), dari:
3. Al-‘Allamah ‘Abdurrahman bin Muhammad al-Ahdal –rahimahullah- (meninggal 1372H), dari:
4. Al-‘Allamah Jamaluddin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Hasan al-Ahdal –rahimahullah- (meninggal 1352H), dari:
5. Al-‘Allamah Mufti Diyar al-Yamaniyah as-Sayyid Muhammad bin Ahmad bin ‘Andul-Bari al-Ahdal –rahimahullah- (meninggal 1298H), dari:
6. Al-‘Allamah al-Hasan bin ‘Abdul-Bari bin Muhammad al-Ahdal –rahimahullah- (1293H), dari:
7. Al-‘Allamah ‘Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdal az-Zubaidi –rahimahullah- (1250H), dari:
8. Al-‘Allamah Abu ar-Rabi’ Sulaiman bin Yahya bin ‘Umar al-Ahdal –rahimahullah- (meninggal 1197H), dari:
9. Al-‘Allamah Ahmad bin Muhammad Syarif Maqbul al-Ahdal –rahimahullah- (meninggal 1163H), dari;
10. Al-‘Allamah ‘Imadul-Islam Yahya bin ‘Umar bin ‘Abdul-Qadier al-Maqbul al-Ahdal az-Zubaidi –rahimahullah- (meninggal 1147H), dari:
11. Al-‘Allamah Abu Bakr bin ‘Ali bin Muhammad bin Yusuf al-Battah al-Ahdal –rahimahullah- (meninggal 1099H), dari;
12. Al-‘Allamah Yusuf bin Muhammad bin Yusuf bin Ahmad al-Battah al-Ahdal –rahimahullah- (meninggal 1079H)
13. Al-‘Allamah al-Hafidz at-Thahir bin al-Husain bin ‘Abdurrahman al-Ahdal az-Zubaidi (meninggal 998H), dari:
14. Al-‘Allamah ‘Abdurrahman bin ‘Ali bin ad-Daiba’ as-Syaibani az-Zubaidi –rahimahullah- (meninggal 944H), dari:
15. Al-‘Allamah al-Hafidz Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin ‘Abdul-Latif as-Syarji –rahimahullah- (meninggal 893H), dari;
16. Al-‘Allamah al-Hafidz Abu ar-Rabi’ Sulaiman bin Ibrahim bin bin Umar bin ‘Ali al-‘Alawi –rahimahullah- (meninggal 825H), dari;
17. Al-‘Allamah al-Hafidz Burhanuddin Ibrahim bin ‘Umar bin ‘Ali al-‘Alawi –rahimahullah- (meninggal 752H), dari;
18. Al-‘Allamah al-Hafidz Abul-‘Abbas Ahmad bin Abil-Khair bin Mansur as-Syamakhi as-Sa’di az-Zubaidi –rahimahullah- (meninggal 729H), dari;
19. Al-‘Allamah al-Hafidz Abul-Khair bin Mansur as-Syamakhi as-Sa’di az-Zubaidi –rahimahullah- (meninggal 680H), dari;
20. Al-‘Allamah al-Imam Abu Bakr bin Ahmad bin Muhammad as-Syarahi az-Zubaidi (meninggal 642H), dan Al-‘Allamah al-Hafidz Jamaluddin Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin ‘Ali al-Khadhrami ad-Dhahwi (meninggal 651H) –rahimahumullah-, dari;
21. Al-‘Allamah al-Hafidz al-Imam Taqiyyuddin Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin ‘Ali bin Abi as-Shaif al-Yamani al-Makki (meninggal 609H), dan al-‘Allamah al-Hafidz Zi al-Nun Yunus bin Yahya bin Abi al-Barakat al-Hasyimi al-Qassar (meninggal 608H) –rahimahumullah-, dari;
22. Al-‘Allamah Abul-Hasan ‘Ali bin Humaid bin ‘Ammar al-Atrabulsi al-Makki al-Ansari (meninggal 576H) –rahimahullah-, dari;
23. Al-‘Allamah Abu Maktum ‘Isa bin Abi Zar ‘Abd bin Ahmad bin Muhammad al-Harawi –rahimahullah- (meninggal 497H), dari;
24. Al-‘Allamah al-Hafidz Abu Zar al-Harawi al-Maliki –rahimahullah- (meninggal 434H), dari:
25. Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Hamawaih as-Sarakhsi (meninggal 381H), dan al-Allamah Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Mustamli (meninggal 376H), dan al-‘Allamah Abu al-Haitsam Muhammad bin Makki bin Zurra’ al-Kusymihani (meninggal 389H) –rahimahumullah-, dari;
26. Al-‘Allamah al-Hafidz Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yusuf bin Matar al-Firabri (meninggal 320H) –rahimahullah-, dari:
27. Imam al-Bukhari (Al-Imam al-Hafidz Amir al-Mukminin fil-Hadith Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari) (meninggal 252H) –rahimahullah-.

Dari Imam al-Bukhari kepada Rasulullah pula -bagi hadis yang pertama dalam kitab Soheh al-Bukhari iaitu hadis “Segala amalan bergantung dengan niat-niatnya”, sanadnya ialah;
1. Beliau menerimanya dari guru beliau ‘Abdullah bin az-Zubair al-Humaidi (meninggal tahun 219H), yang mengambilnya dari;
2. Sufyan ibn ‘Uyainah (meninggal 198H), yang mengambilnya dari;
3. Yahya bin Said (meninggal 143H), yang mengambilnya dari;
4. Muhammad bin Ibrahim at-Taimi (meninggal 121H), yang mengambilnya dari;
5. ‘Alqamah bin Waqqas al-Laithi (meninggal 86H)[4], yang mengambilnya dari;
6. Saidina ‘Umar bin al-Khattab (sahabat Nabi, meninggal 24H ), yang mendengarnya dari;
7. Rasulullah –sallallahu ‘alaihi wasallam-.

Guru-guru MANHAL telah membaca Soheh Imam al-Bukhari di hadapan Syeikh Muhammad bin Abduh bin Sulaiman al-Ahdal (dari Yaman) dalam Daurah Hadith yang berlansung selama 2 bulan (Ramadhan dan Syawal 1431H) di Dewan Kuliah Thib Nabawi, Sungai Petani. Jutaan terima kasih –dengan lafaz Jazakallahu Khairan Kathira- diucapkan kepada Tn Hj Ismail kerana atas persetujuan beliaulah Syeikh Muhammad bin Abduh bin Sulaiman di bawa ke sini walaupun kos yang terpaksa ditanggung oleh HPA agak besar juga.

Atas amanah dari Syeikh dan sebagai khidmat MANHAL kepada warga HPA dan umat Islam, saya bercadang untuk memperluaskan sanad ini kepada seluruh warga HPA supaya rantaian kepada Imam al-Bukhari ini dan seterusnya kepada Rasulullah menjadi milik semua warga HPA. Bagi anak-anak tuan-tuan/puan yang belajar di MANHAL, insya Allah sanad ini akan menjadi milik mereka apabila mereka tamat pengajian dari MANHAL nanti. Di samping menghafal al-Quran, mereka juga akan talaqqi hadis dan akan dikurniakan Sanad al-Quran dan al-Hadith di samping syahadah, diploma dan ijazah. Selain Sanad Soheh al-Bukhari, MANHAL juga mempunyai sanad-sanad kitab hadis yang lain iaitu;
1. Soheh Imam Muslim
2. Sunan Abi Daud
3. Sunan at-Tirmizi
4. Sunan Ibnu Majah
5. Sunan an-Nasai
6. Muwatta Imam Malik
7. Musnad Imam Ahmad
8. Musnad Imam as-Syafi’ie

Segala kurniaan adalah milik Allah yang diberinya kepada hamba-hamba yang dipilihNya. Semoga kita tidak dikecualikan Allah dari mendapat kurniaNya dan kurniaan Allah yang terbesar sudah tentu hidayahNya di dunia dan syurgaNya di akhirat.

Nota hujung;

[1] Lihat; Bab Qauluhi –sallallahu ‘alaihi wasallam- “Thalabul-‘ilmi Faridhah…”, hadis no. 29.
[2]Lihat; Faidhul-Qadier, Imam an-Munawi, hadis no. 1111. Lihat juga; Lisan al-Mizan, Imam Ibnu Hajar, no. 1090 dan Mizan al-I’tidal, Imam az-Zahabi, no. 9804.
[3] Berkata Imam al-Baihaqi; “Hadis ini masyhur diperkatakan, namun semua sanad hadisnya adalah dhaif” (Lihat; Imam al-‘Iraqi dalam takhrijnya terhadap hadis-hadis Ihya’ Ulumiddin). Menurut Imam Ibnu Hibban; “Hadis ini adalah batil, tiada asal-usulnya”. Menurut Imam Ibnu al-Jauzi; “Hadis ini adalah maudhu’ (palsu). (Lihat; Faidhul-Qadier, Imam al-Munawi, hadis no. 1110).
[4]Beliau meninggal pada zaman Khilafah ‘Abdul Malik bin Marwan. Imam Ibnu Atsir menyebutkan tentang kematiannya dalam kitabnya al-Kamil dalam peristiwa tahun 86H. (Lihat ta’liq terhadap Siyar A’lami an-Nubalak, al-Maktabah as-Syamilah).

1 comment:

  1. http://bahayasyiah.blogspot.com/2012/01/mohammad-faisol-abd-rahman-pengerusi.html

    ReplyDelete